close icon
Välkommen till Copykrea

Vi upptäcker att du navigerar från en annan plats till den som motsvarar denna webbplats. Vi har inte en webb för det land som du besöker oss, men vi har en internationell webb. Bekräfta vilken plats du vill besöka.


Integritetspolicy

Vi bryr oss om din integritet. Läs vår policy noggrant

Utökad information om dataskydd

Enheten eCommProjects Internet S.L. följer de bestämmelser om integritets- och personuppgiftsskydd som gäller i Europeiska unionen, särskilt med avseende på förordning (EU) 679/2016, känd som den allmänna dataskyddsförordningen (RGPD) och LO 3/2018, av den 5 december, om skydd av personuppgifter och garanti för digitala rättigheter (LOPDGDD).

Systemen i eCommProjects Internet S.L. är utformade med hänsyn till vikten av de grundläggande rättigheterna för de personer vars uppgifter behandlas, särskilt rätten till privatliv och personlig heder. För detta ändamål följer enheten eCommProjects Internet S.L. också lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel.

I enlighet med gällande bestämmelser kommer samtycke som ges av barn under 13 år inte att anses vara giltigt i samband med informationssamhällets tjänster, och tillstånd från föräldrar eller vårdnadshavare kommer att krävas när samtycket ges av minderåriga mellan 13 och 18 år.

Enheten eCommProjects Internet S.L. kommer under inga omständigheter att begära information från minderåriga om deras föräldrars eller vårdnadshavares socioekonomiska situation, eller någon annan personlig information som inte är nödvändig för tillhandahållandet av tjänster.

Den information om dataskydd som de personer vars uppgifter behandlas av eCommProjects Internet S.L. bör känna till är detaljerad nedan.

Ansvarig för personuppgifter

De personuppgifter som lagras av eCommProjects Internet S.L. är ansvariga för:

Personuppgifter som behandlas

De personuppgifter som behandlas av eCommProjects Internet S.L. är:

Om någon av dessa uppgifter inte tillhandahålls av den berörda parten kan detta hindra kontinuiteten i förhållandet mellan enheten och den berörda parten.

Under alla omständigheter är de personuppgifter som behandlas av enheten minimala och nödvändiga för att uppnå motsvarande syfte. (Se nästa avsnitt).

Syfte för vilket personuppgifter behandlas

På eCommProjects Internet S.L. kan vi behandla den information som lämnas av berörda parter för att:

Data lagringsperiod

Personuppgifter kommer att bevaras av eCommProjects Internet S.L. inom de gränser som fastställs i gällande lagstiftning baserat på de tjänster som tillhandahålls, så länge affärsrelationen upprätthålls och/eller under den tid som det kan finnas ett ansvar som härrör från denna relation. Vid periodens slut kommer uppgifterna att förstöras och endast de uppgifter som är nödvändiga för att kunna göra framtida anspråk kommer att bevaras.

Legitimation för behandling av personuppgifter

Behandlingen av dina personuppgifter av eCommProjects Internet S.L. sker med stöd av en eller flera av följande legitimeringar:

Mottagare av dina personuppgifter

Mottagarna av dina personuppgifter, om tillämpligt i ditt fall som kund eller webbanvändare, kommer alltid att vara inom ramen för ett legitimt uppdrag som beskrivs i ett avtal. Dessa överföringar kommer att äga rum närhelst de är nödvändiga för att tillhandahålla den tjänst som den berörda parten har avtalat om eller för att förbättra deras upplevelse.

Det kan dessutom hända att personuppgifter överförs till andra företag inom Integra Media Group för att kunna erbjuda dig den bästa servicen. Om du också ger ditt otvetydiga och uttryckliga samtycke kan dessa företag behandla dina personuppgifter för att skicka dig erbjudanden och reklambudskap.

De uppgifter som eCommProjects Internet S.L. samlar in från användarna av sin webbplats är följande:

Det företag som kan få tillgång till dina personuppgifter i detta fall eftersom det ger eCommProjects Internet S.L. hjälp med att underhålla denna sida är Integra Media Digital S.L., som är en del av IntegraMedia Group.

Om du vill veta mer om de ansvariga för behandlingen av personuppgifter, om andra kategorier av berörda parter som inte är webbanvändare eftersom du tillhör en av dem (du är kund, arbetstagare, leverantör osv.), kan du meddela oss på följande e-postadress: [email protected].

Utskick till tredje land utanför Europeiska unionen är inte planerat.

Profilering

I eCommProjects Internet S.L. skapas automatiserade profiler enbart med hjälp av de uppgifter som erhålls från webbanvändare. Detta gör det möjligt för enheten att känna till de genomsnittliga egenskaperna hos sidans användare för att kunna erbjuda en digital upplevelse som är mer anpassad till deras behov.

Rätt över dina personuppgifter

De berörda parterna har rätt att få bekräftat om eCommProjects Internet S.L. behandlar deras personuppgifter eller inte. Dessutom har de berörda parterna rätt att få tillgång till sina personuppgifter, begära rättelse av felaktiga uppgifter eller att de raderas när så är lämpligt. Under vissa omständigheter kan de berörda parterna också begära en begränsning av behandlingen av personuppgifter och överföring av dessa uppgifter till en annan enhet.

Ifall särskilda omständigheter uppstår i den berörda partens situation kan denne också motsätta sig eCommProjects Internet S.L.s behandling av personuppgifter, vilket innebär att behandlingen av deras personuppgifter omedelbart upphör och att dessa uppgifter förstörs om den berörda parten så önskar.

Den berörda parten har dessutom rätt att lämna in ett klagomål till kontrollmyndigheten i frågan, den spanska byrån för dataskydd, närhelst han eller hon anser att hans eller hennes dataskyddsrättigheter har kränkts. Du kan få mer information på www.aepd.es.

Om en berörd part vill utöva någon av sina dataskyddsrättigheter ska denne kontakta eCommProjects Internet S.L. på följande postadress: C/Azorín 140, 24010 León, León (Spanien).

För mer information kan du skicka ett e-postmeddelande till adressen [email protected], varifrån du kommer att få ett ansökningsformulär för att utöva dina rättigheter och ett svar inom högst en månad. Det erinras om att eCommProjects Internet S.L. för utövandet av dataskyddsrättigheter har rätt att kontrollera den sökandes identitet.

Enheten eCommProjects Internet S.L. förbehåller sig rätten att ändra denna integritetspolicy för att anpassa den till framtida förändringar som kan ske.

Denna integritetspolicy är aktuell från och med den 10 maj 2021.

Kontaktuppgifter för att utöva dina rättigheter:

eCommProjects Internet S.L. C/Azorín 140 - 24010 León, León (Spanien). E-post: [email protected]

Kontaktuppgifter till dataskyddsombudet: [email protected]