close icon
Välkommen till Copykrea

Vi upptäcker att du navigerar från en annan plats till den som motsvarar denna webbplats. Vi har inte en webb för det land som du besöker oss, men vi har en internationell webb. Bekräfta vilken plats du vill besöka.


Rättsligt meddelande

Allmän information för att uppfylla de skyldigheter som anges i lag 34/2002 av den 11 juli om tjänster i informationssamhället och elektronisk handel.

Företagets namn: eCommProjects Internet S.L.
CIF: ES B24711269
Adress: C/Azorín 140, 24010 León, León, Spanien
Email: [email protected]
Telefon: +34 987 80 85 73
Registreringsuppgifter: Registrering i Leóns handelsregister, volym 1324, sida 180, sidnummer LE-25015, första posten.

eCommProjects Internet S.L. kan inte hållas ansvarig för om tredje part använder informationen på Copykreas webbsidor felaktigt, olämpligt, felaktigt eller olagligt.

Det är också möjligt att Copykreas internetsidor kan innehålla länkar till andra sidor från tredje part som eCommProjects Internet S.L. och Copykrea inte kan kontrollera och som inte tar ansvar för det innehåll som kan finnas på dessa sidor. Förekomsten av dessa länkar innebär inte någon form av förening, sammanslagning eller deltagande med de anslutna enheterna.

eCommProjects Internet S.L. tar inget ansvar för innehåll eller information som publiceras av tredje part på vår webbplats copykrea.se. I enlighet med gällande lagstiftning ställer sig dock eCommProjects Internet S.L. till förfogande för de juridiskt behöriga myndigheterna och samarbetar för att avbryta eller, i förekommande fall, ta bort innehåll som kan strida mot nationell eller internationell lagstiftning, kränka tredje parts rättigheter eller strida mot moral eller allmän ordning. Om en användare anser att det finns något innehåll på webbplatsen som omfattas av den förtjänstfulla kvalificeringen, vänligen meddela oss detta omedelbart via de kontaktmetoder som anges ovan.

Företaget eCommProjects Internet S.L. är ägare till allt innehåll på webbplatsen eller har i förekommande fall en licens eller ett tillstånd från ägaren. Otillåten reproduktion, distribution, kommersialisering eller omvandling av något av innehållet på webbplatsen utgör ett intrång i immateriella och industriella rättigheter och kan ge upphov till alla rättsliga eller utomrättsliga åtgärder som kan motsvara rättighetsinnehavarna för att försvara dem.

För att få tillgång till vissa av de tjänster och/eller produkter som erbjuds via webbplatsen måste du lämna vissa personuppgifter. Vi informerar dig om att eCommProjects Internet S.L. följer de för närvarande gällande bestämmelserna om skydd av personuppgifter. Du kan få all information om detta på sidan "Integritetspolicy" på vår webbplats (se integritetspolicyn här).

För alla typer av avtal med Copykrea informerar vi dig om villkoren på sidan "Allmänna villkor" på vår webbplats (se de allmänna villkoren här).

Intellektuell och industriell egendom

Alt innehåll på webbplatsen är eCommProjects Internet S.L.s egendom eller har överlåtits till den av en tredje part; i vilket fall som helst är de skyddade av bestämmelser om immateriella och industriella rättigheter.

För att reproducera, överföra, översätta, distribuera, anpassa, tillgängliggöra eller göra tillgängligt eller göra någon annan exploatering och/eller ändring, helt eller delvis, är det förbjudet utan föregående uttryckligt och skriftligt tillstånd från eCommProjects Internet S.L. att använda sig av allt innehåll på webbplatsen, både det som ägs av eCommProjects Internet S.L. och det som överlåtits till den av en tredje part. Användningen av denna webbsida ger inga rättigheter till bilder, texter, dokument, fotografier, ritningar, grafiska framställningar etc. av de produkter som marknadsförs på sidan eller till varumärken, handelsnamn, logotyper eller andra kännetecken som används på sidan.

I inget fall är eCommProjects Internet S.L. ansvarig för att en tredje part använder det befintliga innehållet på denna webbplats på ett felaktigt eller olämpligt sätt eller för de konsekvenser som kan uppstå till följd av sådan användning.

Företaget beviljar ingen licens eller tillstånd att använda sina immateriella och industriella rättigheter eller någon annan egendom eller rättighet som är relaterad till webbplatsen, tjänsterna eller dess innehåll.

Kvalitetspolicy

eCommProjects Internet S.L. är ett företag som ägnar sig åt att tillhandahålla avancerade tjänster inom olika industrisektorer nationellt och internationellt:

- "Internethandel samt grossist- och detaljhandel med tillbehör och förbrukningsvaror för: datorer, skol- och kontorsmaterial samt erotiska och tillhörande produkter. Kopieringstjänst på nätet."

Som ett instrument för tillämpning av sin kvalitetspolicy antar företaget ett ledningssystem i enlighet med företagets strategiska policy, enligt UNE-EN ISO-referensstandarden 9001:2015. På samma sätt upprättar företaget en regelbunden kontroll av ledningssystemet genom kvalitetsrevisioner enligt referensstandarden för att slutligen få ett officiellt erkännande av ett ackrediterat certifieringsorgan.

Som en fortsättning på eCommProjects Internet S.L. och för att uppfylla förväntningarna från sina kunder och andra intressenter främjar ledningen kvalitet i all sin verksamhet genom att låtsas:

I denna mening fastställer ledningen för eCommProjects Internet S.L. följande riktlinjer och åtaganden:

Ledningen för eCommProjects Internet S.L. kommer att se till att ledningssystemet genomförs på rätt sätt, att det fungerar och att det kontinuerligt förbättras så att det uppnår de förväntade resultaten på alla områden och i all verksamhet inom organisationen, genom att tillhandahålla nödvändiga resurser.

De specifika kvalitetsmålen är en del av de allmänna målen för eCommProjects Internet S.L., som definieras varje år och som är detaljerade i specifika planer eller program för att uppnå dem, med definition av de ansvariga för dem, tidsfrister för genomförandet och medel som krävs för att uppnå dem.

Det är alla medlemmar av företaget som ansvarar för genomförandet av denna policy, med början i ledningen. För att den ska kunna förstås, tillämpas och hållas uppdaterad förbinder sig ledningen att offentliggöra den så att alla personer i organisationen eller som är relaterade till den, på alla nivåer, får den information och utbildning som krävs för att de ska kunna utföra sin verksamhet i enlighet med vad som fastställs i ledningssystemet.

Adress för eCommProjects Internet S.L. per april 2024.

Licens för upphovsrätt

eCommProjects Internet S.L. har kvalitetsmärkningen "Licensed Copy" från det spanska centret för reprografiska rättigheter (CEDRO), vilket intygar att den dokumentation som trycks i Copykrea har reproducerats lagligt.

Denna upphovsrättslicens tillåter utskrift, fotokopiering och skanning av verk som skyddas av upphovsrätt, t.ex. böcker, handböcker eller artiklar i tidningar och tidskrifter.