close icon
Välkommen till Copykrea

Vi upptäcker att du navigerar från en annan plats till den som motsvarar denna webbplats. Vi har inte en webb för det land som du besöker oss, men vi har en internationell webb. Bekräfta vilken plats du vill besöka.


Villkor och bestämmelser

Se våra villkor

Användning av eller avtal om tjänster på Copykrea innebär att du läser och accepterar följande allmänna villkor:

Acceptans och tillgänglighet av de allmänna villkoren

Dessa allmänna villkor reglerar alla rättsliga förhållanden som uppstår i samband med kontraktsförfaranden som genomförs mellan användare eller kunder på webbplatsen som finns på url copykrea.se, som tillhör eCommProjects Internet S.L..

Där kunden accepterar dessa allmänna villkor förklarar han att han har den nödvändiga juridiska kapaciteten att ingå avtal i det land där han är medborgare, vilket är denna ålder i Spanien. 18 år. Om kunden är en juridisk person förklarar den fysiska person som agerar på hans vägnar, på eget ansvar, att han har motsvarande representationsbefogenheter.

Klienten godkänner uttryckligen de allmänna villkoren från och med den tidpunkt då han använder eller avtalar om tjänsten och är bunden av dem. Detta dokument kan när som helst skrivas ut och sparas av kunden.

Om användaren eller klienten har någon form av tvivel om dessa allmänna villkor, ställer eCommProjects Internet S.L. telefonnumret +34 987 80 85 73 och e-postadressen [email protected] till förfogande för att kontakta oss.

Användaren samtycker uttryckligen till att använda denna webbplats på ett lämpligt sätt och att inte använda någon av de tjänster som erbjuds av handlaren för bland annat något av följande ändamål:

Användbara standarder

De avtal som ingås via denna webbplats kommer att omfattas av direktiv 2011/83/EU, ändringsdirektivet (EU) 2019/2161 och rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993, samt övriga nationella bestämmelser som motsvarar allmänna avtalsvillkor, konsument- och användarskydd och elektronisk handel. Likaså kommer förordning (EU) 2016/679 av den 27 april om allmänt dataskydd och andra bestämmelser som är tillämpliga på området att tillämpas. Även förordningen i samband med betaltjänster och andra tillämpliga finansiella frågor, samt de bestämmelser som rör immateriella rättigheter.

Ändring av de allmänna villkoren

eCommProjects Internet S.L. kan utan föregående meddelande ändra dessa allmänna villkor för att förbättra de tjänster som erbjuds via webben, utan att denna ändring i något fall kan påverka redan ingångna avtal retroaktivt.

Med offentliggörandet av de allmänna villkor som visas på copykrea.ses webbplats anses dessa ändringar ha meddelats kunderna eller användarna.

Beskrivning av tjänster

Karaktäristika för de tjänster som Copykrea erbjuder och marknadsför, via webben eller per telefon, är detaljerade i konfiguratorn där var och en av dem är inkluderad. Om det finns särskilda villkor för att teckna avtal om någon av dessa tjänster kommer dessa att specificeras och beskrivas i det avsnitt som avser den specifika tjänsten.

Elektroniskt kontraktsförfarande

För att göra en beställning i Copykrea är det nödvändigt att genomföra följande steg:

Observera att om du betalar med betalnings- eller kreditkort kommer debiteringen att göras så snart köpet är slutfört.

Pris

Alla priser som anges i copykrea.se inkluderar den moms som gäller vid köptillfället.

I vissa bedömda fall kan det exakta priset som kommer att debiteras kunden innebära betalning av fraktkostnader, som anges på vår sida med fraktvillkor (se här). På samma sätt kan kunden, när han/hon tittar på sin varukorg när han/hon har lagt till ett dokument och valt egenskaperna för sin beställning, få all relevant information om fraktkostnader. I händelse av en diskrepans mellan det pris som anges för fraktkostnader i motsvarande avsnitt på webbplatsen och det pris som anges när beställningen avslutas i korgen, gäller alltid det pris som anges i slutet av beställningen (korgen).

Försändelse

I Copykrea kan du endast göra utskrifter som vi kan anta i vårt produktionscenter och därför leverera inom rimlig tid.

När det gäller former, villkor och fraktkostnader kommer det som återspeglas i motsvarande avsnitt på vår webbplats att följas (se här).

Från företagets sida kommer vi att göra allt för att transportföretagen ska följa de fastställda tidsfristerna. Men om dessa av skäl som eCommProjects Internet S.L. inte kan kontrollera inte uppfylls, är vi inte i något fall ansvariga för förseningen och därför kommer fraktkostnaderna inte att återbetalas.

Ordern anses ha levererats när följesedeln har undertecknats i kurirföretagets system.

Vi ansvarar inte för eventuella extrakostnader som härrör från tullen.

Garanti och returer

Hos Copykrea kan du begära ersättning eller återbetalning av din beställning inom 30 kalenderdagar efter mottagandet av din beställning.

Du kommer inte att kunna avbryta eller ändra din beställning när produktionen har startat i vår verkstad.

För mer information om vår garanti- och returpolicy, klicka här

Användning av tjänsten och ansvar

eCommProjects Internet S.L. garanterar inte att de erbjudna tjänsterna är ständigt tillgängliga, och friskriver sig från alla typer av ansvar som härrör från eventuella skador och/eller förluster som kan orsakas, till exempel men inte uteslutande, på grund av fel eller utelämnanden i innehållet, bristande tillgänglighet, överföring av virus eller något annat tekniskt skadligt eller skadligt program eller material som kan påverka din datorutrustning till följd av användningen av denna webbsida. Alla åtgärder som bedöms vara relevanta kommer dock att vidtas för att undvika denna typ av situationer så långt som möjligt.

På samma sätt är eCommProjects Internet S.L. inte ansvarig för förseningar eller brott mot de ålagda skyldigheterna om det beror på force majeure, t.ex. strejk, upplopp, terroristattack, krig, epidemi, brand, explosion, storm, översvämning, jordbävning eller någon annan naturkatastrof.

eCommProjects Internet S.L. är inte ansvarig för handlingar eller innehållet i de beställningar som görs av dess användare eller tredje part som kan kränka immateriella och industriella rättigheter, affärshemligheter, rätten till heder, integritet och självbild, handlingar som innebär illojal konkurrens och/eller olaglig reklam, samt överträdelse av resten av de gällande bestämmelserna på alla områden. Likaså är eCommProjects Internet inte under några omständigheter ansvarigt för skador som kan uppstå till följd av olaglig eller felaktig användning av denna webbplats.

eCommProjects Internet S.L. Du kan vägra att skriva ut eller reproducera innehåll som enligt din åsikt kränker eller kan kränka grundläggande rättigheter och allmänna friheter, immateriella rättigheter, som är eller kan vara av kriminell, främlingsfientlig, terroristisk eller diskriminerande karaktär på grund av ras, kön, religion eller övertygelse, som är av pornografisk karaktär, som förespråkar våld, som hotar ungdomar eller barndom, allmän ordning eller säkerhet eller som av någon annan anledning inte är lämpligt att reproducera.

Användaren förklarar sig ansvarig för de dokument som han beställer att skriva ut, och förklarar att han har rätt att reproducera, kopiera och/eller distribuera dem, med full respekt för tredje parts immateriella och industriella rättigheter, och friskriver eCommProjects Internet S.L. från allt ansvar för överträdelser av dessa rättigheter.

eCommProjects Internet S.L. förbinder sig att hålla sekretess, att inte avslöja eller marknadsföra de filer/dokument som ställs till kundens förfogande för att genomföra beställningen. Filerna kommer att förstöras inom 90 dagar från det datum då arbetet begärdes av kunden eller användaren.

Rätt till uteslutning

Copykrea förbehåller sig rätten att utan föregående meddelande neka eller dra in tillgången till portalen för användare eller klienter som inte uppfyller de allmänna villkor som anges i detta avsnitt.

Klausulernas ogiltighet och ineffektivitet

Om någon klausul i dessa allmänna villkor helt eller delvis förklaras ogiltig eller verkningslös, kommer en sådan ogiltighet eller verkningslöshet endast att påverka den nämnda bestämmelsen eller den del av den som är ogiltig eller verkningslös, och de allmänna villkoren kommer att bestå i övrigt, och bestämmelsen, eller den del av den som berörs, kommer att anses vara ogiltig.

Användbara bestämmelser, konfliktlösning och jurisdiktion

De bestämmelser som är tillämpliga på detta avtal kommer att vara Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 524/2013 av den 21 maj 2013, för vilken eCommProjects Internet S.L. gör tillgänglig för webbplatsanvändare online tvistlösning genom följande länk: (klicka här).

Presentation av klagomålsblad

Vi har klagomålsblanketter tillgängliga för kunderna, som kan begäras fysiskt på företagets säte och uppvisas på själva säte eller online via följande länk: (klicka här).